منوها

منوی شماره سه (سلف سرویس)

منوی شماره سه (سلف سرویس)

زرشک پلو با مرغ با خلال پسته – مرصع پلو با مرغ باقالی پلو با گوشت بره با روغن حیوانی آلبالو پلو با گوشت خورشت فسنجان خوراک زبان جوجه کباب – کباب لقمه برنج زعفرانی سالاد کلم سالاد فصل سالاد اندونزی سالاد الویه ژله میوه ای کرم کارامل کرم بستنی نوشابه

منوی شماره دو (سلف سرویس)

منوی شماره دو (سلف سرویس)

باقالی پلو با گوشت بره با روغن حیوانی ۴۰ % زرشک پلو با مرغ با خلال پسته ۳۰ % شیرین پلو ۲۰ % مرصع پلو ۱۰ % خورشت فسنجان ۱۰ % جوجه کباب و کباب لقمه از هر کدام ۵۰ % سالاد فصل ژله میوه ای کرم کارامل سالاد کلم سالاد کلم کرم بستنی نوشابه […]

منوی شماره یک (سلف سرویس)

منوی شماره یک (سلف سرویس)

باقالی پلو با گوشت بره با روغن حیوانی ۵۰ % زرشک پلو با مرغ با خلال پسته ۵۰ % خورشت فسنجان ۱۰% برنج زعفرانی ۱۰ % جوجه کباب ۵۰ % کباب لقمه ۵۰ % سالاد فصل ژله میوه ای کرم کارامل

منوی شماره ده (دیس پرس)

منوی شماره ده (دیس پرس)

زرشک پلو با مرغ با خلال پسته ۵۰ % کباب لقمه ۵۰ % برنج زعفرانی ۵۰ % سالاد فصل نوشابه قوطی آب معدنی

منوی شماره هشت (دیس پرس)

منوی شماره هشت (دیس پرس)

باقالی پلو با مرغ با روغن حیوانی ۵۰ % زرشک پلو با مرغ با خلال پسته ۵۰ % سالاد فصل نوشابه قوطی آب معدنی

منو شماره چهار (دیس پرس)

منو شماره چهار (دیس پرس)

زرشک پلو با مرغ با خلال پسته ۵۰ % باقالی پلو با گوشت بره با روغن حیوانی ۵۰ % جوجه کباب مخصوص ۲۵ % کباب لقمه ۲۵ % سالاد فصل نوشابه قوطی آب معدنی

منو شماره سه (دیس پرس)

منو شماره سه (دیس پرس)

باقالی پلو با گوشت بره و روغن حیوانی ۵۰ % جوجه کباب مخصوص ۵۰ % زرشک پلو با مرغ با خلال پسته ۵۰ % سالاد فصل نوشابه قوطی آب معدنی

منو شماره دو (دیس پرس)

منو شماره دو (دیس پرس)

باقالی پلو با گوشت بره با روغن حیوانی ۵۰ % برنج زعفرانی ۵۰ % درصد جوجه کباب مخصوص ۵۰ % سالاد فصل نوشابه قوطی آب معدنی

منو شماره یک (دیس پرس)

منو شماره یک (دیس پرس)

زرشک پلو با مرغ با خلال پسته ۵۰ % باقالی پلو با گوشت بره با روغن حیوانی ۵۰ % سالاد فصل نوشابه قوطی آب معدنی